درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما

تیم طراحی و توسعه تک همراه با هدف گسترش ارتباطات سازنده و بهبود در فرایند های ارتباط با مشتری, وفادار سازی مخاطبان,افزایش اعتبار و سود دهی مجموعه های مختلف شکل گرفته است.مجموعه تک همراه با هدف گسترش ارتباطات سازنده و بهبود در فرایند های ارتباط با مشتری, وفادار سازی مخاطبان,افزایش اعتبار و سود دهی مجموعه های مختلف شکل گرفته است.ما با ایجاد پلتفرم پیامک گام اول را برداشتیم.پـلتفرمی که شـامـل
تـمام ابزارهـای ارتـباط بـا مشـتری بـاشـد. که عـلاوه بـر پیامک، سـرویسهـایی مـثل ایمیل، پیام صوتی، تـلفن ابـری و…
را ارائه دهد و کسب و کارها را از داشتن چند پلتفرم بی نیاز کند.برای کسب وکارهـا جامع واقع شود تـا از این طریق بـا مشـتریانشان ارتـباطی مـوثـر ومـوفـق داشـته بـاشـند. چـشم انـدازمـان وسیع و مسیرمـان ادامـه دارد و بـا تـمام تـوان در این مسیر گـام برمی داریم.

درباره تک همراه

تیم تک همراه با شتیبانی با کیفیت، آموزش اصولی و زیر ساخت قدرتمند، سامانه ای برای رابطه ای پایدارتر با مخاطبان را ارائه مینماید.

فهرست